Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:17 Torsdag 2016-04-14 kl. 09:30

Torsdag 2016-04-14 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2015/16:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17
Datum och tid: 2016-04-14 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till KU
Regeringens skrivelse 2015/16:75
Föredragande: TF
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av skrivelsen

3. Fördjupat samarbete på området för makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden
Subsidiaritetsprövning och eventuellt beslut
KOM(2016) 106, KOM(2016) 107, KOM(2016) 108, Faktapromemoria 2015/16:FPM63
Föredragande: TF

4. EU-frågor
Inkomna EU-dokument

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 april kl. 11.00

Bilagor