Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:18 Tisdag 2016-04-26 kl. 11:00

Tisdag 2016-04-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2015/16:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18
Datum och tid: 2016-04-26 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning (CU18)
Justering
Prop. 2015/16:85
Föredragande: Sjö

3. Verksamheten i Europeiska unionen 2015 (CU4y)
Justering
Regeringens skrivelse 2015/16:115
Föredragande: TF

4. Revisorer och revision (CU21)
Beredning
Prop. 2015/16:162 och motion
Föredragande: PS
Anm.
Motionstiden går ut den 22 april. Eventuella motioner kommer att distribueras måndagen den 25 april

5. Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer
Subsidiaritetsprövning
KOM(2016) 198, SWD(2016) 117, SWD(2016) 118
Fråga om att ge skatteutskottet tillfälle att yttra sig
Föredragande: TF

6. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2015/16:2369 yrkande 7 från trafikutskottet
Föredragande: MH

7. EU-frågor

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 maj 2016 kl. 9.30

Bilagor