Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:19 Torsdag 2016-05-12 kl. 09:30

Torsdag 2016-05-12 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2015/16:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19
Datum och tid: 2016-05-12 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt (CU19)
Justering
Prop. 2015/16:125 och motioner
Föredragande: DS

3. Revisorer och revision (CU21)
Justering
Prop. 2015/16:162 och motion
Föredragande: PS

4. Överläggning – under förutsättning av utskottets beslut – med företrädare för regeringen
Direktivförslag om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl., Justitiedepartementet

5. Information om EU-förslag om makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållanden
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl., Justitiedepartementet

6. Vårändringsbudget för 2016
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2015/16:99 och motion
Föredragande: AL

7. Årsredovisning för staten 2015
Fråga om yttrande till FiU
Skr. 2015/16:101
Föredragande: AL
Anm.
Inga motioner har väckts med anledning av skrivelsen

8. 2016 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till KU över indelning i utgiftsområden
Prop. 2015/16:100 förslagspunkt 3 och 9 och motion
Föredragande: AL

9. Övriga frågor

10.Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 maj kl. 9.30

Bilagor