Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:2 Torsdag 2015-10-01 kl. 09:30

Torsdag 2015-10-01 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2015/16:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:2
Datum och tid: 2015-10-01 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden (CU4)
Beredning
Prop. 2014/15:128
Föredragande: Sjö
Anm.
Inga motioner har väckts med anledning av propositionen

3. Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut (CU7)
Beredning
Prop. 2014/15:136
Föredragande: DS
Anm.
Motionstiden går ut den 30 september. Eventuella följdmotioner delas vid bordet.

4. Övriga frågor

Bilagor