Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-05-19 kl. 09:30

Torsdag 2016-05-19 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2015/16:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20
Datum och tid: 2016-05-19 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Yttrande till konstitutionsutskottet över 2016 års ekonomiska vårproposition (CU5y)
Justering
Prop. 2015/16:100 förslagspunkt 3 och 9 och motion
Föredragande: AL

3. Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer
Fortsatt subsidiaritetsprövning
KOM(2016) 198
Föredragande: TF

4. EU-frågor

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 maj 2016

Bilagor