Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:22 Torsdag 2016-05-26 kl. 11:45

Torsdag 2016-05-26 kl. 11:45

Föredragningslista

Civilutskottet 2015/16:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22
Datum och tid: 2016-05-26 11:45
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Vårändringsbudget för 2016 (CU6y)
Justering
Prop. 2015/16:99 och motion
Föredragande: AL

3. Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (CU25)
Justering
KOM(2016) 198
Föredragande: TF

4. Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen (CU23)
Beredning
Prop. 2015/16:168 och motion
Föredragande: Sjö
Anm.
Motionstiden går ut den 25 maj. Ytterligare motioner delas på bordet

5. Kvarstad på bankmedel inom EU (CU24)
Beredning
Prop. 2015/16:148
Föredragande: Sjö
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor