Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:23 Torsdag 2016-06-09 kl. 08:30

Torsdag 2016-06-09 kl. 08:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2015/16:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23
Datum och tid: 2016-06-09 08:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen (CU23)
Justering
Prop. 2015/16:168 och motion
Föredragande: Sjö

3. Kvarstad på bankmedel inom EU (CU24)
Justering
Prop. 2015/16:148
Föredragande: Sjö

4. EU-information från Konsumentenheten
Ulf Holm m.fl. Finansdepartementet

5. Kommissionens förslag om ändring av förordningen om konsumentskyddssamarbete
Subsidiaritetsprövning - beredning, ev. beslut
KOM(2016) 283
Föredragagande: TF

6. Redovisning av en uppdaterad forskningsöversikt inom civilutskottets område
Utvärderings- och forskningssekretariatet

7. EU-frågor

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor