Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:8 Tisdag 2015-12-01 kl. 11:00

Tisdag 2015-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2015/16:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8
Datum och tid: 2015-12-01 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Budgetpropositionen - anslagsfördelningen m.m. (CU1)
Justering
Prop. 2015/16:1 och motioner
Föredragande: AL

3. Kommissionens arbetsprogram
Fråga om yttrande till UU över kommissionens arbetsprogram för 2016, KOM(2015) 610 inklusive bilagor
Föredragande: PS

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 december klockan 9.30

Bilagor