Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:15 Torsdag 2017-01-12 kl. 09:30

Torsdag 2017-01-12 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:15
Datum och tid: 2017-01-12 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Associationsrätt (CU6)
Justering
Motioner
Föredragande: JW

3. Ersättningsrätt (CU7)
Justering
Motioner
Föredragande: MK

4. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2016/17:3468 yrkande 14 från justitieutskottet
Föredragande: MK
(se motionshäfte för CU8 under punkt 5)

5. Insolvens- och utsökningsrätt (CU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: MK

6. Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur (CU3y)
Fråga om yttrande till trafikutskottet
Beredning
Prop. 2016/17:45 och motioner
Föredragande: JW

7. Kommissionens förslag om ändring av direktiv om byggnaders energiprestanda
Subsidiaritetsprövning - beredning, ev. beslut
KOM (2016) 765
Föredragagande: TF

8. EU-frågor

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 januari 2017 kl. 11.00

Bilagor