Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:26 Torsdag 2017-04-06 kl. 09:30

Torsdag 2017-04-06 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:26
Datum och tid: 2017-04-06 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna (CU11)
Justering
Prop. 2016/17:30 och motioner
Föredragande: PS

3. Bostadspolitik (CU14)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: TF

4. Planering och byggande (CU15)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: JW och EH

5. Nya regler för europeiska småmål (CU19)
Beredning
Prop. 2016/17:123
Föredragande: PS
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

6. Verksamheten i Europeiska unionen 2016 och vitbok om EU:s framtid
Fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2016/17:115 och en motion i de delar den berör civilutskottets beredningsområde samt över vitboken om EU:s framtid, KOM(2017) 2025
Föredragande: TF

7. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2016/17:75
Föredragande: PS
Anm.
Motionstiden går ut den 5 april. Ev. motioner kommer att delas på sammanträdet.

8. EU-frågor

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 april 2017 kl. 9.30

Bilagor