Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-04-27 kl. 09:00

Torsdag 2017-04-27 kl. 09:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:28
Datum och tid: 2017-04-27 09:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Justitiedepartementet
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. informerar angående regeringens proposition 2016/17:159 Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning

3. Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning (CU16)
Justering
Prop. 2016/17:125
Föredragande: MK

4. Nya regler för europeiska småmål (CU19)
Justering
Prop. 2016/17:123
Föredragande: PS

5. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016 (CU4y)
Justering
Skr. 2016/17:75
Föredragande: PS

6. Bokföringsbrott i filialer (CU17)
Beredning
Prop. 2016/17:149
Föredragande: EH
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

7. Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning (CU13)
Beredning
Prop. 2016/17:159 och motioner
Föredragande: MK

8. EU-frågor

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 9 maj 2017 kl. 11.00

Bilagor