Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:3 Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:3
Datum och tid: 2016-10-11 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Val av ny ordförande

2. Justering av protokoll

3. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Förslaget till ny förordning om konsumentskyddssamarbete inom EU
Statsrådet Per Bolund m.fl., Finansdepartementet (konsumentenheten) och Justitiedepartementet (grundlagsenheten)

4. En ny lag om personnamn (CU4)
Beredning
Prop. 2015/16:180 och motioner
Föredragande: PS

5. Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik (CU3)
Beredning
Prop. 2015/16:194 och motioner
Föredragande: MK
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

6. Politiken för global utveckling i genomförande av Agenda 2030
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2015/16:182 och motion
Föredragande: MH

7. EU-frågor

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 oktober 2016 kl. 9.30

Bilagor