Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:4 Torsdag 2016-10-13 kl. 09:30

Torsdag 2016-10-13 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:4
Datum och tid: 2016-10-13 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Riksdagens ombudsmän JO
Byråchef Carina Sjögren m.fl. från Riksdagens ombudsmän JO informerar om överförmyndarfrågor

3. Budgetpropositionen för 2016/17
Fråga om yttrande till FiU över regeringens förslag till utgiftsramar och beräkningar av statsinkomsterna m.m.
Beredning
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: MH

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till KU över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under tiden den 1 jan - 31 dec 2015
Beredning
Föredragande: TF

5. EU-frågor

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 oktober 2016 kl. 11.00

Bilagor