Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:1 Torsdag 2017-09-14 kl. 09:30

Torsdag 2017-09-14 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:1
Datum och tid: 2017-09-14 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Information från Finansdepartementet
Information om aktuella EU-frågor från konsumentenheten

2. Sjöfylleri (CU2)
Beredning
Motioner
Föredragande: MK

3. Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande (CU3)
Beredning
Prop. 2016/17:195 och motion
Föredragande: EH

4. Nationellt mål och inriktning för funktionshinderpolitiken
Fråga om ev. yttrande till socialutskottet
Prop. 2016/17:188
Föredragande: EH

5. Miljöbedömningar
Fråga om ev. yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
Prop. 2016/17:200
Föredragande: JP

6. EU-frågor

7. Preliminär plan
Fråga om fastställande av preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. under hösten 2017
Föredragande: JP

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 september 2017 kl. 11.00


Bilagor