Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:17 Tisdag 2018-01-30 kl. 11:00

Tisdag 2018-01-30 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:17
Datum och tid: 2018-01-30 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Justitiedepartementet
Ändrat förslag till direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor
KOM(2017) 637

Ny tågpassagerarförordning
KOM(2017) 548
Statssekreterare Lars Westbratt m.fl.

3. Familjerätt (CU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: MK

4. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (CU11)
Beredning
Prop. 2017/18:51
Föredragande: RH
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

5. EU-frågor

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 februari 2018 kl. 11.00

Bilagor