Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:28 Torsdag 2018-04-26 kl. 09:30

Torsdag 2018-04-26 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:28
Datum och tid: 2018-04-26 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
1.) Kommissionens ändrade förslag till direktiv om vissa
aspekter på avtal om försäljning av varor
KOM(2017) 637
2.) Kommissionens förslag till direktiv om vissa aspekter på
avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll
KOM(2015) 634
Statssekreterare Lars Westbratt m.fl. Justitiedepartementet

3. Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdesystemet (CU23)
Justering
Föredragande: EH

4. Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten (CU22)
Justering
Prop. 2017/18:135
Föredragande: Sjö

5. Digitalisering av grundkarta och detaljplaner (CU28)
Justering
Prop. 2017/18:132
Föredragande: EÖ

6. Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan (CU27)
Beredning
Prop. 2017/18:210
Föredragande: EÖ

7. Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan (CU27)
Fråga om att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över prop. 2017/18:210 och motioner
Föredragande: EÖ

8. Ett tydligare och enklare detaljplanekrav (CU34)
Beredning
Prop. 2017/18:167
Föredragande: SV

9. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder
Fråga om yttrande till näringsutskottet
Prop. 2017/18:179
Ev. justering
Föredragande: SV

10. Kommissionens förslag till förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar
Subsidiaritetsprövning - beredning, ev. beslut
KOM(2018) 96
Föredragagande: SH

11. Offentlig utfrågning om tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare
Program för den offentliga utfrågningen

12. EU-frågor

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 maj 2018 kl.8.45

Bilagor