Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:31 Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:31
Datum och tid: 2018-05-15 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov (CU13)
Beredning
Prop. 2017/18:240 och motion.
Föredragande: SV

3. Ny paketreselag och ny resegarantilag (CU29)
Beredning
Prop. 2017/18:225.
Prop. 2017/18:226.
Föredragande: Sjö
Anm. Ingen motion har väckts med anledning av propositionerna.

4. Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare (CU15)
Beredning
Prop. 2017/18:244 och motion.
Föredragande: MK

5. Vattenmiljö och vattenkraft (CU31)
Beredning
Prop. 2017/18:243 och motioner.
Föredragande: EH/SV

6. Vattenmiljö och vattenkraft (CU31)
Fråga om att ge näringsutskottet tillfälle att yttra sig över prop. 2017/18:243 och motioner.
Föredragande: EH/SV

7. Vårändringsbudget för 2018
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2017/18:99.
Föredragande: RH

8. Årsredovisning för staten 2017
Fråga om yttrande till FiU
Skr. 2017/18:101.
Föredragande: RH

9. En sammanhållen budgetprocess (KU 40)
Fråga om yttrande till KU
Prop. 2017/18:100 förslagpunkt 2 och motioner.
Föredragande:RH

10. Strategi för levande städer - politik för en hållbar stadsutveckling
Fråga om att ge trafikutskottet tillfälle att yttra sig över skr. 2017/18:230 och motioner.
Föredragande: EH/EÖ

11. EU-frågor

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 maj 2018 kl. 9.30

Bilagor