Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:34 Torsdag 2018-05-24 kl. 09:30

Torsdag 2018-05-24 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:34
Datum och tid: 2018-05-24 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov (CU13)
Justering
Prop. 2017/18:240 och en motion
Föredragande: SV

3. Strategi för Levande städer - politik för en hållbar stadsutveckling (CU39)
Beredning
Skr. 2017/18:230 och motioner
Föredragande: EH, EÖ

4. Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ (CU38)
Beredning
Prop. 2017/18:253
Föredragande: RH
Anm. Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

5. Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan (CU27)
Konstitutionsutskottets yttrande 2017/18:KU7y
Föredragande: EÖ

6. Kommissionens förslag till direktiv om grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen
Subsidiaritetsprövning - beredning, ev. beslut
KOM(2018) 184
Föredragande: SH

7. Kommissionens förslag till direktiv om revidering av fyra konsumenträttsdirektiv
Subsidiaritetsprövning - beredning, ev. beslut
KOM(2018) 185
Föredragande: SH

8. EU-frågor

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 maj 2018 kl. 11.00

Bilagor