Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:35 Tisdag 2018-05-29 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:35
Datum och tid: 2018-05-29 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Ny Bryssel II-förordning
Statssekreterare Lars Westbratt m.fl .Justitiedepartementet
KOM(2016) 411

3. Information från Justitiedepartementet
Direktiv om företagskonstruktion och en andra chans för företagare
Statssekreterare Lars Westbratt m.fl.
KOM(2016) 723

4. Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare (CU15)
Justering
Prop. 2017/18:244 och en motion
Föredragande: MK

5. Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan (CU27)
Justering
Prop. 2017/18:210 och en motion
Föredragande: EÖ

6. Ett tydligare och enklare detaljplanekrav (CU34)
Justering
Prop. 2017/18:167
Föredragande: SV

7. EU-frågor

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 juni 2018 kl. 11.00

Bilagor