Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:5 Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:5
Datum och tid: 2017-10-17 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande (CU3)
Justering
Prop. 2016/17:195 och motion
Föredragande: EH

3. Sjöfylleri (CU2)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: MK

4. Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen (CU4)
Beredning
Prop. 2017/18:11 och motion
Föredragande: RH

5. Budgetpropositionen för 2017
Fråga om yttrande till FiU över regeringens förslag till utgiftsramar och beräkningar av statsinkomsterna m.m.
Beredning
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: EH

6. Höständringsbudgeten
Fråga om yttrande till FiU över höständringsbudgeten för 2017
Beredning
Prop. 2017/18:2
Föredragande: EH

7. Kommissionens förslag till förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)
Subsidiaritetsprövning - beredning, ev. beslut
KOM (2017) 548
Föredragagande: JP

8. EU-frågor

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 11.00

Bilagor