Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:8 Torsdag 2017-11-09 kl. 09:00

Torsdag 2017-11-09 kl. 09:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:8
Datum och tid: 2017-11-09 09:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Boverket
Gd Anders Sjelvgren informerar om aktuella frågor

3. Kommissionens förslag till förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)
Subsidiaritetsprövning - beredning, ev. beslut
KOM (2017) 548
Föredragagande: JP

4. Kommissionens ändrade förslag till direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor
Subsidiaritetsprövning - beredning, ev. beslut
KOM (2017) 637
Föredragagande: SH

5. Associationsrätt (CU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: RH

6. Förslag till utskottsinitiativ om månggifte
Fortsatt beredning
Föredragande: MK

7. Budgetpropositionen - Utgiftsområde 18 (CU1)
Fortsatt beredning ang. frågan om regeringens redovisning av tillkännagivanden
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: Sjö, MK

8. Sammansatt utskott
Fråga om sammansatt utskott med kulturutskottet
Ev. beslut
Aviserad proposition En ny politik för arkitektur, form, design och hållbara livsmiljöer.
Föredragande: RH

9. Överlämnande av motionsyrkanden
Fråga om överlämnande av motionsyrkande 2017/18:3215 yrkande 13 och motionsyrkande 2017/18:3217 yrkande 1 till socialutskottet samt överlämnande av motionsyrkande 2017/18:3650 yrkande 8 till socialförsäkringsutskottet
Föredragande: MK, RH

10. EU-frågor

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 november 2017 kl. 9.30

Bilagor