Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:14 Tisdag 2019-02-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:14
Datum och tid: 2019-02-26 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Kommissionens förslag till förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser
av fordringar, COM(2018) 96
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. Justitiedepartementet

3. Information från Justitiedepartementet
1. En global konvention om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område
(domsprojektet), COM(2016) 216
2. Brexit och beredskapsarbetet under utskottets ansvarsområde
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. Justitiedepartementet

4. Hushållningen med mark- och vattenområden (CU5)
Justering
Motioner
Föredragande: SV

5. Ersättningsrätt och insolvensrätt (CU6)
Justering
Motioner
Föredragande: MK, RH

6. Hyresrätt (CU8)
Justering
Motioner
Föredragande: EH, SH

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 mars 2019 kl. 11.00

Bilagor