Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:20 Tisdag 2019-04-09 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:20
Datum och tid: 2019-04-09 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut -
med företrädare för regeringen
Kommissionens förslag till ny tågpassagerarförordning
COM(2017) 548
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. Justitiedepartementet

3. Information från Justitiedepartementet
Kommissionens förslag till direktiv om vissa aspekter på
avtal om försäljning av varor COM(2017) 637
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. Justitiedepartementet

4. Planering och byggande (CU12)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: SV

5. Verksamheten i Europeiska unionen
Fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2018/19:115
Föredragande: SH,

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 april 2019 kl. 9.30

Bilagor