Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:26 Torsdag 2019-05-16 kl. 09:30

Torsdag 2019-05-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:26
Datum och tid: 2019-05-16 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Vårändringsbudget för 2019 (CU2y)
Justering
Prop. 2018/19:99
Föredragande: Sjö

3. Manipulation av vägmätare i fordon (CU3y)
Justering
Trafikutskottets promemoria 2019-05-07
Föredragande: JP

4. Åtgärder mot handel med hyreskontrakt (CU17)
Beredning
Prop. 2018/19:107 och motioner
Föredragande: EH

5. Fler tillval för hyresgäster (CU18)
Beredning
Prop. 2018/19:108 och motion
Föredragande: EH

6. Större frihet att bygga altaner (CU19)
Beredning
Prop. 2018/19:112
Föredragande: SV
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

7. EU-frågor

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 maj 2019 kl. 11.00

Bilagor