Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:24 Torsdag 2020-03-12 kl. 09:30

Torsdag 2020-03-12 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:24
Datum och tid: 2020-03-12 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Konsumenträtt (CU14)
Justering
Motioner
Föredragande: Sjö

3. Hushållningen med mark- och vattenområden (CU15)
Justering
Motioner
Föredragande: SV

4. Tydligare regler vid konsumentavtal (CU19)
Beredning 2
Prop. 2019/20:63 och motioner
Föredragande: RH

5. Familjerätt (CU17)
Beredning 1
Motioner
Föredragande: MK

6. Ersättningsrätt och insolvensrätt (CU12)
Beredning 1
Motioner
Föredragande: RH, EH

7. Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda (CU18)
Beredning 1
Prop. 2019/20:81
Föredragande: SH
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

8. Den europeiska gröna given
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
COM(2019) 640
Föredragande: SH

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 mars 2020 kl. 9.30

Bilagor