Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:35 Torsdag 2020-05-07 kl. 11:00

Torsdag 2020-05-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:35
Datum och tid: 2020-05-07 11:00
Plats: RÖ4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Presentation från Kommittén för modernare byggregler
Kommittén för modernare byggregler presenterar sitt slutbetänkande Modernare byggregler - förutsägbart, flexibelt och förenklat (SOU 2019:68)

3. Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter (CU21)
Beredning
Prop. 2019/20:116 och motion
Föredragande: RH

4. Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området (CU24)
Beredning
Skr. 2019/20:128 och motion
Föredragande: EH

5. Vårändringsbudget för 2020
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2019/20:99
Föredragande: Sjö

6. Kommissionens förslag till förordning om tillfälliga åtgärder avseende hållande av stämmor i europabolag och europeiska kooperativa föreningar
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2020) 183
Föredragande: SH

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 maj 2020 kl.11.00 i Förstakammarsalen

Bilagor