Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:4 Tisdag 2020-10-13 kl. 11:00

Tisdag 2020-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2020/21:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4
Datum och tid: 2020-10-13 11:00
Plats: Lektionssal 1 RV

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Budgetpropositionen för 2021
Fråga om yttrande till FiU över regeringens förslag till utgiftsramar och beräkningar av statsinkomsterna m.m.
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: Sjö, RH

4. Höständringsbudgeten
Fråga om yttrande till FiU över höständringsbudgeten för 2020
Beredning
Prop. 2020/21:2
Föredragande: Sjö, RH

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till KU över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under tiden den 1 jan - 31 dec 2019
Beredning
Föredragande: SH

6. Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar (CU3)
Beredning 1
Prop. 2019/20:194 och motion
Föredragande: RH

7. Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter (CU2)
Beredning 1
Skr. 2019/20:171 och motioner
Föredragande: EH

8. EU-frågor

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 oktober 2020 kl. 9.30

Bilagor