Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:5 Torsdag 2020-10-22 kl. 08:30

Torsdag 2020-10-22 kl. 08:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2020/21:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5
Datum och tid: 2020-10-22 08:30
Plats: RÖ7-41

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Information från Finansdepartementet
Statsrådet Lena Micko m.fl. informerar om konsumentfrågor på reseområdet m.m.

4. Information från Finansdepartementet
Statssekreterare Elin Olsson m.fl. informerar om departementspromemorian Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19)

5. Budgetpropositionen för 2021 (CU2y)
Ev. justering
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: Sjö, RH

6. Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar (CU3)
Beredning 2
Prop. 2019/20:194 och motion
Föredragande: RH

7. Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter (CU2)
Beredning 2
Skr. 2019/20:171 och motioner
Föredragande: EH

8. EU-frågor

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 november 2020 kl. 11.00

Bilagor