Civilutskottets sammanträde Onsdag 2009-04-29 kl. 08:30

Utskottsmöte 2008/09:26

Föredragningslista

Civilutskottet 2008/09:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:26
Datum och tid: 08:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till miljö- och
jordbruksutskottet över proposition 2008/09:146 om
prövning av vindkraft jämte motioner samt justering
av förslag till utskottets yttrande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Anders Löfgren

3. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

4. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets yttrande (p. 2)
Förteckning över inkomna EU-dokument, Utdrag
ur Justitiedepartementet rapport 2009-04-09
Rapport från möte i rådet för rättsliga och inrikes
frågor samt räddningstjänst den 6 april 2009,
Utdrag ur Näringsdepartementets promemoria
2009-04-17 Rapport från TTE-rådets möte
30-31 mars 2009 (p. 3)