Civilutskottets sammanträde Tisdag 2006-11-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista

Civilutskottet 2006/07:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av yttrande till finansutskottet över
regeringens förslag till ramar i budgetproposition
2006/07:1, utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande samt
konsumentpolitik
samt förslag till utskottets yttrande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Anders Löfgren

3. Föredragning av Riksrevisionens styrelses framställning
2006/07:RRS4 angående konsumentskyddet inom
det finansiella området


Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

4. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets yttrande (p. 2)
Framställning till riksdagen 2006/07:RRS4
samt utdrag ur prop. 2006/07:1 avsnitten
5.4.1 och 5.6 (p. 3)
Förteckningar över inkomna skrivelser och
EU-dokument (p. 4)