Civilutskottets sammanträde Tisdag 2007-01-23 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:10

Föredragningslista

Civilutskottet 2006/07:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:10
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av motioner om sjöfylleri samt
justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Bengt Billquist

3. Fortsatt behandling av motioner om äktenskap,
partnerskap och samboende
samt justering av
förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Annika Åkerlind

4. Fortsatt behandling av Riksrevisionens styrelses framställning
2006/07:RRS4 angående konsumentskyddet inom det
finansiella området
samt justering av förslag till utskottets
betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

5. Föredragning av motioner om barn och föräldrar
väckta under den allmänna motionstiden 2006/07:
C201 yrk. 1 och 3 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)
Adoptionslagstiftning
C206 yrk. 1-4 av Lars Ohly m.fl. (v)
Barnets bästa vid tvister om vårdnad, boende och umgänge
C208 av Lars Elinderson (m)
Umgängesrätt med barnbarn
C211 av Lars Elinderson (m)
Åldersgränser baserade på födelseår
C213 av Carina Hägg (s)
Bortförande av barn
C223 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)
Fastställelse av faderskap
C248 av Catharina Bråkenhielm (s)
Barns skuldsättning
C249 av Ann-Christin Ahlberg (s)
Skuldsatta barn
C253 av Kjell Eldensjö (kd)
Översyn av adoptionslagstiftningen
C270 av Carina Hägg (s)
Mor- och farföräldrarnas roll
C293 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Talerätt i faderskapsmål
C311 av Annika Qarlsson (c)
Talerätt i faderskapsmål
C328 av Elisebeht Markström m.fl. (s)
God man
C351 av Annelie Enochson (kd)
Vårdnadsrätt vid allvarliga brott
C364 av Marina Pettersson och Berit Högman (s)
Försäkrings- och skadeståndsersättning till barn
C379 av Kerstin Lundgren (c)
Rätt att adoptera för ogifta sammanboende
K312 yrk. 11 av Lars Ohly m.fl. (v)
Lika rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet
So204 yrk. 1-2, 4 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)
Assisterad befruktning och äggdonation på lika villkor
So381 yrk. 6 av Annelie Enochson (kd)
Sexuella övergrepp
So463 yrk. 21 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
HBT-frågor

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

6. Föredragning av motioner om bostadsförsörjnings-
frågor
väckta under allmänna motionstiden 2006/07:
C202 yrk. 5 av Egon Frid m.fl. (v)
Boendeplaneringsprogram
C207 yrk. 1 av Egon Frid m.fl. (v)
Svarthandel med hyresrätter
C225 yrk. 1-7 av Egon Frid m.fl. (v)
Bostadsbidragen
C233 av Ann-Christin Ahlberg (s)
Äldres boende
C235 av Ronny Olander och Anders Karlsson (s)
Behovet av hyresrätter
C254 av Lars Lilja och Helén Pettersson (s)
Bostäder för alla åldrar
C256 av Hans Stenberg och Jasenko Omanovic (s)
Åtgärder för att underlätta för äldre att bo kvar i
sina lägenheter
C263 yrk. 2 av Jörgen Johansson (c)
Boendealternativ i Sverige
C268 av Helene Petersson och Carina Adolfsson
Elgestam (s)
Allas rätt till en bostad
C276 yrk. 12-13, 15 av Lars Ohly m.fl. (v)
Allas rätt till bostad
C278 yrk. 1 av Jan Ertsborn (fp)
Barns tillgångar och familjens rätt till bostadsbidrag
och socialbidrag
C284 av Egon Frid (v)
Bostadskreditnämndens garantier på landsbygden
C286 yrk. 1-4, 6 av Egon Frid m.fl. (v)
Allmännyttan
C290 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Stopplagen
C299 av Marie Granlund (s)
Lag om kommunal bostadsanvisning
C300 av Luciano Astudillo (s)
Studenters villkor på bostadsmarknaden
C315 yrk. 2 av Jan Lindholm m.fl. (mp)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning,
byggande samt konsumentpolitik
C319 yrk. 1 av Lars Ohly m.fl. (v)
Långsiktiga villkor för bostadsproduktionen
C320 yrk. 3-6 av Kalle Larsson m.fl. (v)
Bostadspolitik ur ett Stockholmsperspektiv
C326 av Michael Hagberg (s)
Bostaden som en socialrättighet
C327 av Mats Berglind och Thomas Östros (s)
Skadestånd och bostadsbidraget
C329 av Lars-Ivar Ericson och Erik A Eriksson (c)
Bostäder på landsbygden
C331 av Maryam Yazdanfar (s)
Hyres- och lånegarantier
C341 av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (s)
Bostadsbidrag beroende av bostadens yta
C343 av Helene Petersson m.fl. (s)
Bostadssituationen för unga
C353 av Hans Backman (fp)
Statliga kreditgarantier för byggkostnader
C354 av Ann-Kristine Johansson och Marina Pettersson (s)
Krediter för husbyggen i regioner med låga marknadsvärden
C359 yrk. 1-2 av Veronica Palm m.fl. (s)
Jämlikhet och integration
C360 yrk. 23, 27 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
En hållbar, solidarisk och grön bostadspolitik
C363 av Lars Mejern Larsson m.fl. (s)
Statliga åtgärder för allas möjlighet till bostad
C365 yrk. 1-2, 4-5 av Magdalena Streijffert m.fl. (s)
Bostadspolitik för välfärd
C373 av Carin Jämtin och Mona Sahlin (s)
Lagen om allmännyttan
C378 av Birgitta Eriksson och Kenneth G Forslund (s)
De allmännyttiga bostadsföretagen
Ub255 yrk. 11 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Studenternas högskola och arbetsmarknad
A270 yrk. 26, 28, 29 av Lars Ohly m.fl. (v)
Integrationspolitik mot rasism och diskriminering

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Anders Löfgren

7. Föredragning av motioner om hyresrätt m.m.
väckta under allmänna motionstiden 2006/07:
C204 yrk. 1 av Egon Frid m.fl. (v)
Hyresgästers rättigheter vid avhysning
C207 yrk. 2-5, 7 av Egon Frid m.fl. (v)
Svarthandel med hyresrätter
C234 av Ann-Christin Ahlberg (s)
Förbud mot ormar i hyreshus
C236 av Kerstin Engle (s)
Översyn av utsökningsbalkens regler om avhysningar
C258 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m)
Ägarlägenheter
C263 yrk. 1 av Jörgen Johansson (c)
Boendealternativ i Sverige
C276 yrk. 8-11 av Lars Ohly m.fl. (v)
Allas rätt till bostad
C286 yrk. 5, 7-9 av Egon Frid m.fl. (v)
Allmännyttan
C287 av Egon Frid m.fl. (v)
Ändring i hyreslagen till följd av bränder i bostäder
C292 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Ägarlägenheter
C301 av Christer Adelsbo m.fl. (s)
Den kooperativa hyresrätten
C308 av Anna Lilliehöök (m)
Utnyttjande av befintliga bostäder
C314 av Fredrick Federley och Annie Johansson (c)
Marknadshyror
C318 yrk. 1-5 av Egon Frid m.fl. (v)
Utvecklande av den kooperativa hyresrätten
C320 yrk. 2 av Kalle Larsson m.fl. (v)
Bostadspolitik ur ett Stockholmsperspektiv
C322 av Désirée Pethrus Engström (kd)
Regler avseende seniorboende
C360 yrk. 1-2, 12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
En hållbar, solidarisk och grön bostadspolitik
C365 yrk. 6 av Magdalena Streijffert m.fl. (s)
Bostadspolitik för välfärd
C374 av Sinikka Bohlin (s)
Ändring av hyreslagen

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Bengt Billquist

8. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

9. Nästa sammanträdeBilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets betänkande (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)
Förslag till utskottets betänkande (p. 4)
Motionerna och sammanställning över
motionsyrkandena, bet. 2005/06:LU9
och LU27 (p. 5)
Motionerna och sammanställning över
motionsyrkandena (p. 6)
Motionerna och sammanställning över
motionsyrkandena (p. 7)
Inkomna EU-dokument (p. 8)