Civilutskottets sammanträde Tisdag 2007-01-30 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista

Civilutskottet 2006/07:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista


1. Justering av protokoll

2. Behandling av motioner om associationsrättsliga frågor

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Monica Hall

3. Behandling av motioner om konsumentfrågor

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Lars Olsson

4. Föredragning och (obs!) behandling av proposition
2006/07:27 om begreppet nettoomsättning i bok-
föringslagen och årsredovisningslagen


Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

Anm. Propositionen har ej föranlett något motionsyrkande.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Proposition 2006/07:27 (p. 4)