Civilutskottets sammanträde Tisdag 2007-05-22 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:32

Föredragningslista

Civilutskottet 2006/07:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:32
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor
på civilutskottets beredningsområde

Bilagor: se bilageförteckning

Företrädare för Justitiedepartementet

3. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:98
om ny instansordning för PBL-ärenden
samt justering av förslag till utskottets
betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

4. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till
konstitutionsutskottet över proposition
2006/07:100 avseende indelning i utgifts-
områden
jämte motion samt justering av
förslag till utskottets yttrande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Anders Löfgren

5. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Dagordning,
PM 2007-05-10 Förhandlingarna om
direktivet om vissa aspekter på medling i civil-
rättsliga tvister,
PM 2007-05-10 Kommissionens grönbok om
effektivare verkställighet av domstolsavgöranden
i Europeiska unionen: Kvarstad på bankmedel
Grönbok om effektivare verkställighet av dom-
stolsavgöranden i Europeiska unionen: Kvarstad
på bankmedel, KOM (2006) 618 slutlig,
PM 2007-03-30, Svar på frågor i grönboken om
effektivare verkställighet av domstolsavgöranden
i Europeiska unionen: Kvarstad på bankmedel,
KOM (2006) 618 slutlig,
PM 2007-05-10 Kommissionens grönbok om
behörig domstol, erkännande och val av lag i frågor
om makars förmögenhetsförhållanden,
Grönbok om lagval i frågor om makars förmögen-
hetsförhållanden, särskilt när det gäller domstols
behörighet och ömsesidigt erkännande,
KOM (2006) 400 slutlig och
PM 2007-03-30 Kommissionens grönbok om inter-
nationellt privaträttsliga frågor om makars förmögen-
hetsförhållanden, inbegripet frågorna om domstols
behörighet och ömsesidigt erkännande (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)
Förslag till utskottets yttrande (p. 4)
Förteckning över inkomna skrivelser (p. 5)