Civilutskottets sammanträde Tisdag 2008-12-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:10

Föredragningslista

Civilutskottet 2008/09:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:10
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Överläggningar med regeringen enligt 10 kap. 3 § andra
stycket riksdagsordningen rörande ramdirektivet om
konsumentavtal
samt information rörande direktivet
för leksakers säkerhet


Bilagor: se bilageförteckning

Företrädare för Justitiedepartementet samt Integrations- och
jämställdhetsdepartementet, Konsumentenheten

3. Fråga om fastställande av preliminär plan för civilutskottets
sammanträden m.m. t.o.m. februari 2009

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

4. Fortsatt behandling av motioner om namnlagen
samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Susanne Sjöblom


5. Fortsatt behandling av motioner om sjöfylleri samt
justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Susanne Sjöblom

6. Föredragning och (obs!) behandling av proposition 2008/09:71
om ändringar i EG:s redovisningsirektiv

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Caroline Hedvall

Anm. Propositionen har ej föranlett något motionsyrkande.

7. Föredragning och (obs!) behandling av motioner om
barn och föräldrar väckta under den allmänna
motionstiden 2008/09:
C219 av Christer Winbäck (fp)
Skuldfälla för barn
C267 av Jan Ericson (m)
Ofrivillig skuldsättning av unga
C275 av Ann-Christin Ahlberg (s)
Barn med skulder för vårdavgifter
C278 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)
Mor- och farföräldrars roll för föräldralösa barn
C298 av Helena Leander och Peter Rådberg (mp)
Fler än två vårdnadshavare
C319 av Solveig Zander och Annika Qarlsson (c)
Översyn av föräldrabalken
C340 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Talerätt i faderskapsmål
C361 av Fredrik Schulte (m)
Ungas ofrivilliga skuldsättning
C377 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)
Kostnadsersättning för gode män
C381 av Emma Henriksson (kd)
Faderskap
C382 av Yilmaz Kerimo (s)
Registrering av bilar på barn
C390 yrk. 16 av Egon Frid m.fl. (v)
Konsumentpolitik
C410 av Monica Green m.fl. (s, v, mp)
Gode mäns uppdrag för ensamkommande flyktingbarn
C428 av Annika Qarlsson och Solveig Zander (c)
Införande av en barnbalk
C452 av Krister Hammarbergh m.fl. (m, c, fp, kd, mp, v)
Gode män för ensamkommande flyktingbarn
C455 av Fredrik Schulte m.fl. (m)
Nya vårdnadsregler
C456 av Margareta Pålsson (m)
Förenklat adoptionsförfarande
C457 av Berit Högman och Marina Pettersson (s)
Barn och skulder
So374 yrk. 3 av Kerstin Engle (s)
Barnens rättigheter
So394 yrk. 3-4 av Solveig Hellquist (fp)
Barns bästa vid växelvis boende
So463 yrk. 1, 6-8 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)
Barnets bästa i familjerättsliga frågor
A355 yrk. 7, 12-13, 15, 18 av Josefin Brink m.fl. (v)
HBT-personers mänskliga rättigheter
A402 yrk. 37 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
En grön politik för lika rättigheter

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Caroline Hedvall

8. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

9. Nästa sammanträdeBilagor


Protokoll (p. 1)
PM 2008-12-09 från Justitiedepartementet,
Förslag till direktiv om konsumenträttigheter,
Förslag till Europaparlamentets och Rådets
direktiv om konsumenträttigheter KOM(2008)
614 slutlig samt utdrag ur civilutskottets
protokoll 2008-04-22, PM 2008-04-16 från
Integrations- och jämställdhetsdepartementet,
reviderat direktiv för leksakers säkerhet,
kommissionens förslag och regeringens
ståndpunkt (p. 2)
Förslag till preliminär plan för civilutskottets
sammanträden m.m. t.o.m. februari 2009 (p. 3)
Förslag till utskottets betänkande (p. 4)
Förslag till utskottets betänkande (p. 5)
Propositionen (p. 6)
Motionerna, sammanställning över motions-
yrkandena (p. 7)
Förteckning över inkomna EU-dokument,
Grönbok om kollektiva prövningsmöjligheter för
konsumenter, KOM(2008) 794 slutlig,
PM 2008-12-01 Kommissionens lagstiftnings-
och arbetsprogram 2009 m.m. (p. 8)