Civilutskottets sammanträde Tisdag 2009-02-10 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:14

Föredragningslista

Civilutskottet 2008/09:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:14
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen rörande dels grönbok om kol-
lektiva prövningsmöjligheter för konsumenter,
KOM(2008) 794 slutlig
dels förenklingsförslag i de
bolagsrättsliga direktiven


Företrädare för Justitiedepartementet

Bilagor: se bilageförteckning

3. Behandling av grönboken om kollektiva prövnings-
möjligheter för konsumenter, KOM(2008) 794
slutlig


Föredragande: Susanne Sjöblom

4. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:91 om
ägarlägenheter
jämte motion samt justering av
förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Anders Löfgren

5. Fråga om medgivande till överlämnande från justitie-
utskottet av motion 2008/09:So463 yrk. 4
av LiseLotte Olsson (v)

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

6. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Deltagarförteckning, kommenterad dagordning
2009-01-28, minnesanteckningar från samrådsmöte -
KOM:s grönbok om kollektiva prövningsmöjligheter
för konsumenter, KOM(2008) 794 slutlig,
Regeringskansliets faktapromemoria 2009-01-12
Grönbok om kollektiva prövningsmöjligheter
för konsumenter, 2008/09:FPM58 och Regerings-
kansliets faktapromemoria 2008/09:FPM47
Ändringar i de bolagsrättsliga direktiven om fusion
m.m. (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande (p. 4)
Utdrag ur justitieutskottets protokoll 2009-01-29,
motionen (p. 5)
Förteckningar över inkomna skrivelser och EU-dokument,
Justitiedepartementets rapport 2009-01-26, Rapport från
det informella rådsmötet för rättsliga och inrikes frågor i
Prag den 15-16 januari 2009,
Informal Meeting of the Justice and Home Affairs
Ministers Prague, 15-16 January 2009, Agenda item:
Future of Judicial cooperation in the area of family
law and law of succession (p. 6)