Civilutskottets sammanträde Tisdag 2009-03-24 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:22

Föredragningslista

Civilutskottet 2008/09:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:22
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Information av professorn i rättsvetenskap Johanna Schiratzki,
Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet

3. Anmälan av utkast till rapporten Bortförda och kvarhållna
barn i internationella förhållanden, en uppföljning


Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Gün Sahin

Anm. Rapporten är avsedd att publiceras i Rapporter från
riksdagen, RFR.

4. Fortsatt behandling av motioner om bortförda barn i
internationella förhållanden
samt justering av förslag
till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Caroline Hedvall

5. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:110 om tillfälliga
åtgärder i nationalstadspark
jämte motioner samt justering
av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Caroline Hedvall6. Fortsatt behandling av motioner om sms-lån och
överskuldsättning
samt justering av förslag till
utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Susanne Sjöblom

7. Fortsatt behandling av motioner om plan- och
byggfrågor
samt justering av förslag till
utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Anders Löfgren

8. Fråga om beslut om överläggningar med regeringen enligt
10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen rörande för-
ordningarna om dels bilaterala avtal, dels passa-
gerarnas rättigheter vid buss - och sjötransport


Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

Anm. Om utskottet beslutar om överläggningar kan sådana
äga rum tisdagen den 21 april 2009.

9. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

10. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Bortförda och kvarhållna barn i internationella förhållanden,
en uppföljning, utkast 2009-03-19 (p. 3)
Förslag till utskottets betänkanden (punkterna 4 - 7)
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
införande av ett förfarande för förhandling och ingående
av bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer
om områdesspecifika frågor avseende tillämplig lag för
avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser
från Europeiska kommissionen 2008-12-23,
Förslag till rådets förordning av den om införande av
ett förfarande för förhandling och ingående av bilaterala
avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om områdes-
specifika frågor avseende domstols behörighet och
erkännande och verkställighet av domar i äktenskaps-
mål, mål om föräldraansvar och mål om underhålls-
skyldighet, samt avseende tillämplig lag i mål om
underhållsskyldighet från Europeiska kommissionen
2008-12-19,
Regeringskansliet faktapromemoria 2008/09:FPM91
Förordning om bilaterala avtal (I),
Regeringskansliet faktapromemoria 2008/09:FPM92
Förordning om bilaterala avtal (II),
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning
om passagerares rättigheter vid busstransport och om
ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete
mellan de nationella tillsynsmyndigheter
som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen från
Europeiska kommissionen 2008-12-05,
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning
om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på
inre vattenvägar och ändring av förordning (EG)
nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella till-
synsmyndigheter som ansvarar för konsumentskydds-
lagstiftningen från Europeiska kommissionen
2008-12-08,
Regeringskansliets faktapromemoria 2008/09:FPM78
Förordning om fartygspassagerares rättigheter (p. 8)
Förteckningar över inkomna skrivelser och EU-
dokument, utdrag ur rapport från Konkurrenskrafts-
rådet den 5 - 6 mars 2009 (P. 9)