Civilutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:25

Föredragningslista

Civilutskottet 2008/09:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:25
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen om förberedelsearbetet
inför ordförandeskapet hösten 2009, Stockholms
-
progammet m.m.

Bilagor: översändes senare elektroniskt

Företrädare för Justitiedepartementet

3. Överläggningar med regeringen enligt 10 kap. 3 § andra
stycket riksdagsordningen rörande dels förslag om
mikroföretag, dels förslag om bilaterala avtal

Bilagor: tidigare utsända; se även bilageförteckning

Företrädare för Justitiedepartementet

4. Fortsatt behandling av motioner om insolvens- och
utsökningsrätt
samt justering av förslag till utskottets
betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

5. Fortsatt behandling av motioner om konsumentfrågor
samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Susanne Sjöblom

6. Föredragning och (obs!) behandling av proposition
2008/09:135 om ny kommissionslag

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Susanne Sjöblom

Anm. Propositionen har ej föranlett något motionsyrkande.

7. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

8. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
PM 2009-04-15, delegation och dagordning från
Justitiedepartementet,
PM 2009-04-05 Europeiska kommissionens förslag
om mikroföretag,
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv
om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG om års-
bokslut i vissa typer av bolag avseende mikroenheter,
KOM(2009) 83 slutlig,
Justitiedepartementets faktapromemoria 2009-04-08,
2008/09:FPM104,
Brussels, 8 april 2009, Proposal for a Regulation of the
European Parliament and of the Council establishing a
procedure for the negotiation and conclusion of bilater-
al agreements between Member States and third countries
concerning sectoral matters and covering applicable law
in contractual and non-contractual obligations,
PM 2009-04-08, Förslag till rådets förordning om införande
av ett förfarande för förhandling och ingående av bilaterala
avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om områdes-
specifika frågor avseende domstols behörighet och
erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål,
mål om föräldraansvar och mål om underhållsskyldighet,
samt avseende tillämplig lag i mål om underhållsskyldighet,
KOM(2008) 894 slutlig,
Brussels, 8 april 2009, Proposal for a Council Regulation
establishing a procedure for the negotiation and conclusion
of bilateral agreements between Member States and third
countries concerning sectoral matters and covering juris-
diction, recognition and enforcement of judgments and
decisions in matrimonial matters, parental responsibility
and maintenance obligations, and applicable law in matters
relating to maintenance obligations (p. 3)
Förslag till utskottets betänkanden (punkterna 4 - 5)
Propositionen (p. 6)
Förteckning över inkomna EU-dokument (p. 7)