Civilutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-12 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:29

Föredragningslista

Civilutskottet 2008/09:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:29
Datum och tid: 11:00
Plats: (Obs!) RÖ7-44 Justitieutskottets sessionssal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor
på civilutskottets beredningsområde

Företrädare för Justitiedepartementet

Bilagor: se bilageförteckning

3. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

4. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
PM 2009-05-06 delegation och dagordning från Justitie-
departementet,
Pm 2009-04-28 Kommissionens grönbok om översynen
av rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols
behörighet och om erkännande och verkställighet av
domar på privaträttens område, KOM (2009) 175 slutlig,
grönboken tidigare utskickad,
PM 2009-05-06 Förhandlingarna om val av lag för
skilsmässa (Rom III),
PM 2009-04-28 En gemensam referensram för europeisk
avtalsrätt (p. 2)
Förteckning över inkomna EU-dokument (p. 3)