Civilutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2008/09:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:30
Datum och tid: 11:00
Plats: (Obs!) RÖ5-37, Bostadsutskottets tidigare sessionssal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen rörande grönbok om översyn av
Bryssel I-förordningen


Företrädare för Justitiedepartementet

Bilagor: se bilageförteckning

3. Behandling av grönbok om översyn av Bryssel I-förordningen

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Caroline Hedvall

4. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Delegations- och dagordning från Justitiedepartementet,
grönbok om översyn av rådets förordning (EG) nr 44/2001
om domstols behörighet och om erkännande och verk-
ställighet av domar på privaträttens område,
KOM(2009) 175 slutlig,
Regeringskansliets faktapromemoria 2008/09:FPM125
Grönbok om översyn av Bryssel I-förordningen
(punkterna 2 - 3)
Inkomna EU-dokument, tackbrev 2009-05-12 från
Margot Wallström (p. 4)