Civilutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-18 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:29

Föredragningslista

Civilutskottet 2009/10:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:29
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen om kommissionens handlingsplan
för att genomföra Stockholmsprogrammet,
KOM(2010) 171

Företrädare för Justitiedepartementet

Bilagor: se bilageförteckning

3. a) Överläggningar - under förutsättning av utskottets beslut - med
regeringen enligt 10 kap 4 § andra stycket riksdagsordningen
rörande förslag till rådsbeslut om bemyndigande att upp-
rätta ett fördjupat samarbete,
KOM(2010) 104

b) Information om regeringens subsidiaritetsbedömning av
förslag till förordning om genomförande av fördjupat sam-
arbete
om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad,
KOM(2010) 105

Företrädare för Justitiedepartementet

Bilagor: se bilageförteckning

4. Fortsatt behandling av propositon 2009/10:95 om luftfartens lagar
och motioner samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: CH5. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:142 om ett
skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare
och
motion samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Sjö

6. Föredragning och behandling av proposition 2009/10:192
om umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar
att tala med barn
och den med anledning av propositionen
väckta motionen

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: CH

7. Redovisning av utskottets uppföljningsprojekt rörande
en kartläggning om rättsinformationen till enskilda
om familjerätt


Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: MH

8. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

9. Nästa sammanträdeBilagor


Protokoll (p. 1)
Delegation och dagordning 2010-05-12 från
Justitiedepartementet,
Regeringskansliets faktapromemoria 2009/10:FPM77,
Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet,
KOM(2010) 171 slutlig,
Draft council conclusions (p. 2)
Regeringskansliets faktapromemoria 2009/10:FPM76,
Förslag till rådets förordning, KOM(2010) 105 slutlig
Förslag till rådets beslut, KOM(2010) 104 slutlig (p. 3a-b)
Förslag till utskottets betänkande (p. 4)
Förslag till utskottets betänkande (p. 5)
Motionen, sammanställning över propositionens
och motionsyrkandena (p. 6)
Förteckningar över inkomna skrivelser och EU-
dokument (p. 8)