Civilutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2009/10:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:30
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till finansutskottet
över proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vår-
proposition
och motion samt justering av förslag till
utskottets yttrande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: AL

3. Behandling av proposition 2009/10:162 om ersättning
vid expropriation
samt motion

Bilagor: tidigare utsända, se även bilageförteckning

Föredragande: PS

4. Föredragning och behandling av proposition 2009/10:208
om ett undantag från skyldigheten att upprätta kon-
cernredovisning

Föredragande: MB

Anm. Ev. motioner med anledning av propositionen delas i
postfacken under morgondagen.

5. Fortsatt behandling av subsidiaritetsprövning beträffande
förslaget till förordning om genomförande av ett fördjupat
samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och
hemskillnad, KOM(2010) 105 slutlig

Bilagor: tidigare utsända, se även bilageförteckning

Föredragande: Sjö

6. Föredragning och behandling av fråga om yttrande till
justitieutskottet över proposition 2009/10:215 om
mark- och miljödomstolar
och den med anledning
av propositionen väckta motionen

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: PS

7. Föredragning och behandling av fråga om yttrande till
justitieutskottet över kommissionens handlingsplan
för att genomföra Stockholmsprogrammet,

KOM(2010) 171

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Sjö

8. Fråga om medgivande till överlämnande från miljö-
och jordbruksutskottet av regeringens lagförslag såvitt
avser 19 § i proposition 2009/10:201 Gränser i skog

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: MH

9. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

10. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets yttrande (p. 2)
Yttrande från miljö- och jordbruksutskottet (p. 3)
PM och regeringens faktapromemoria 2009/10:FPM76 (p. 5)
Utdrag ur justitieutskottets protokoll 2010-05-18, motionen,
utdrag ur proposition 2009/10:215, PM 2010-05-20 (p. 6)
Utdrag ur justitieutskottets protokoll 2010-05-18, Regeringens
faktapromemoria 2009/10:FPM77 (p. 7)
Utdrag ur miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010-05-06
(p. 8)
Förteckning över inkomna EU-dokument (p. 9)