Civilutskottets sammanträde Tisdag 2010-11-30 kl. 11:00

Utskottsmöte 2010/11:8

Föredragningslista

Civilutskottet 2010/11:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:8
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Överläggning med regeringen
Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter
Statsrådet Birgitta Ohlsson samt medarbetare från Integrations- och jämställdhetsdepartementet och Justitiedepartementet

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. PM från Integrations- och jämställdhetsdepartementet och
Justitiedepartementet
Protokollsutdrag från CU från 2008/09:10
Protokollsutdrag från CU från 2009/10:24