Civilutskottets sammanträde Torsdag 2007-01-25 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista

Civilutskottet 2006/07:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Behandling av motioner om bostadsförsörjnings-
frågor


Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Anders Löfgren

Anm. I ärendet äger en uppvaktning rum med företrädare
för organisationen Jag vill ha bostad.nu

3. Fråga om fastställande av preliminär plan för
civilutskottets sammanträden m.m. t.o.m.
mars 2007

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

4. Fortsatt behandling av Riksrevisionens styrelses
framställning 2005/06:RRS26 angående
länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare

jämte motion

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Monica Hall
5. Behandling av motioner om barn och föräldrar

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Monica Hall

6. Behandling av motioner om hyresrätt m.m.

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Bengt Billquist

7. Föredragning av motioner om associationsrättsliga
frågor
väckta under den allmänna motionstiden
2006/07:
C216 av Egon Frid m.fl. (v)
Kvinnor i bolagsstyrelser
C260 av Annie Johansson (c)
En ny aktiebolagsform
C288 av Anne-Marie Pålsson (m)
Ny associationsform för statliga bolag
C335 av Christer Adelsbo m.fl. (s)
Revidering av lagen om ekonomisk förening
C337 av Marie Granlund (s)
Lagreglerad könskvotering
C349 av Sylvia Lindgren (s)
Skyddsregler för franchisetagare
C350 av Sylvia Lindgren och Agneta Gille (s)
Andelen kvinnor i privata bolagsstyrelser
C355 av Berit Högman och Marina Pettersson (s)
Kvinnors representation i näringslivets valberedningar
C361 av Lars Mejern Larsson m.fl. (s)
Gemensamt näringsförbud i Europa
C381 av Ulf Holm (mp)
Kvotering i bolagsstyrelser
Ub326 yrk. 1, 3 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (m)
Forskningen vid universitet och högskolor

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall
8. Föredragning av motioner om konsumentfrågor
väckta under den allmänna motionstiden
2006/07:
C203 yrk. 1, 2, 3, 6 av Egon Frid m.fl. (v)
Överskuldsattas situation
C217 av Egon Frid m.fl. (v)
Förbud mot könsdiskriminerande reklam
C232 av Rolf Gunnarsson (m)
Konsumentupplysning
C242 av Carina Hägg (s)
Åtgärder mot oönskad reklam
C244 av Carina Hägg (s)
Sexualiseringen av det offentliga rummet
C252 yrk. 1, 3, 4, 6 av Christina Axelsson m.fl. (s)
Konsumentpolitik
C273 av Carina Ohlsson (s)
Könsdiskriminerande reklam
C274 av Jan Lindholm (mp)
Preskriptionslagen
C275 av Ulf Holm m.fl. (mp)
Konsumentbalk
C277 yrk. 1 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)
Marknadsföring av plastikoperationer
C283 av Egon Frid (v)
Reklam och konsumtion
C296 av Louise Malmström och Anders Ygeman (s)
Butikers ansvar för könsstereotypa utbud
C297 av Louise Malmström och Anders Ygeman (s)
Märkning av manipulerade bilder
C321 yrk. 1 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)
Rättvisemärkt
C325 av Lennart Axelsson m.fl. (s)
Rättvisemärkta produkter
C336 av Catherine Persson (s)
Reklam riktad till barn
C339 av Göte Wahlström m.fl. (s)
Trygghet vid elektronisk handel
C367 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Reklam riktad till barn
C369 av Marita Ulvskog och Anneli Särnblad (s)
Konsumentpolitik för barn och unga
C370 av Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström (s)
Skuldsanering
C371 av Anneli Särnblad och Carin Runeson (s)
Konsumentpolitik på EU-nivå
C376 av Anne-Marie Pålsson (m)
Skuldsanering för näringsidkare
C380 av Jan Lindholm m.fl. (mp)
Översyn av marknadsföringslagen
Fö219 yrk. 9 av Elina Linna m.fl. (v)
Hälsoeffekter av strålning
So464 yrk. 30 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Folkhälsa
Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson


9. Fråga om samtycke till överlämnande från
konstitutionsutskottet av motion 2006/07:
K280 av Helena Frisk och Ann-Kristine
Johansson (s) Myndighetsåldern

10. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

11. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Preliminär plan för civilutskottets
sammanträden m.m. t.o.m. mars
2007 (p. 3)
Motionerna och sammanställning över
motionsyrkandena, bet. 2005/06:LU12 (p. 7)
Motionerna och sammanställning över
motionsyrkandena, bet. 2005/06:LU20
och LU33 (p. 8)
Utdrag ur konstitutionsutskottets
protokoll 2007-01-16 och motion
2006/07:K280 (p. 9)
Inkomna skrivelser och EU-dokument (p. 10)