Civilutskottets sammanträde Torsdag 2007-03-22 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista

Civilutskottet 2006/07:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Överläggningar med regeringen (saksamråd) rörande
kommissionens förslag till förordning om ändring i
förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet
och införande av bestämmelser om tillämplig lag i
äktenskapsskillnadsmål (Rom III).

Företrädare för Justitiedepartementet

3. Information från regeringen om aktuella EU-frågor
på civilutskottets beredningsområde

Företrädare för Justitiedepartementet

4. Utfrågning med generaldirektören och konsument-
ombudsmannen Håkan Sandesjö (c:a kl. 10.15)

5. Föredragning av motioner om planfrågor väckta
under allmänna motionstiden 2006/07:
C202 yrk. 6-8 av Egon Frid m.fl. (v)
Boendeplaneringsprogram
C205 yrk. 2-4 av Egon Frid m.fl. (v)
Buller i tätorterna
C212 yrk. 1-7 av Egon Frid m.fl. (v)
Mobiltelefonstrålning
C227 av Luciano Astudillo (s)
Kommersialisering av det offentliga rummet
C229 av Ann Arleklo (s)
Ändrade regler för markanvändningsbestämmelse
C239 yrk. 1-8 av Lars Ohly m.fl. (v)
Jämställdhet och fysisk planering


C240 av Catharina Bråkenhielm (s)
Handläggningstider vid överklagande av
kommunala planärenden
C269 av Carina Hägg (s)
Trygghet i bostadsområdena
C271 av Carina Ohlsson (s)
Beredskapstänkande vid byggnation
C272 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)
Koloniträdgårdar
C279 yrk. 1-4 av Gustav Blix (m)
Villkor för byggande
C289 av Jan-Evert Rådhström och
Ulla Löfgren (m)
Ledningsrättslagen
C305 av Lars Hjälmered och Lisbeth
Grönfeldt Bergman (m)
Ändringar av plan- och bygglagen
C310 av Ingvar Svensson (kd)
Inspiredirektivet
C323 av Tone Tingsgård (s)
Parker och trädgårdar
C356 av Berit Högman och Ann-Kristine
Johansson (s)
Rätten att överklaga bygglov
C360 yrk. 10, 16, 17, 18, 19, 21, 22 av Maria
Wetterstrand m.fl. (mp)
En hållbar, solidarisk och grön bostadspolitik
C365 yrk. 3 av Magdalena Streijffert m.fl. (s)
Bostadspolitik för välfärd
C377 av Kenneth G Forslund m.fl. (s)
Miljökonsekvensbeskrivningar för sändaranläggningar
Sk246 yrk. 20-23 av Lars Ohly m.fl. (v)
Vägtrafik
Fö218 yrk. 2 av Jan Lindholm (mp)
Elrelaterad ohälsa
Fö219 yrk. 3 av Elina Linna m.fl. (v)
Hälsoeffekter av strålning
So462 yrk. 5-6 av Kerstin Lundgren och Per Lodenius (c)
Elöverkänslighet
So464 yrk. 5, 7, 11 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Folkhälsa
T301 yrk. 1, 3, 4 av Barbro Westerholm (fp)
Åtgärder mot buller för en bättre hälsa
MJ266 yrk. 23, 24 av Lars Ohly m.fl. (v)
Klimatpolitik
MJ339 yrk. 5, 8 av Kalle Larsson m.fl. (v)
Stockholms miljö och infrastruktur
A270 yrk. 27 av Lars Ohly m.fl. (v)
Integrationspolitik mot rasism och diskriminering

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragandena: Anders Löfgren och Lars Olsson

6. Föredragning av motioner om fastighetsfrågor väckta under
allmänna motionstiden 2006/07:
C214 av Egon Frid m.fl. (v)
Historiska arrenden och fideikommiss
C237 av Lars Elinderson (m)
Förvärv av jord- och skogsbruksfastigheter
C251 av Bertil Kjellberg och Lena Asplund (m)
Besiktningsmannens roll vid överlåtelse av fastighet
C259 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m)
Regler för standardiserad besiktning vid överlåtelse
av fastighet
C266 av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn (s)
Friköp av historiska arrenden
C267 av Bengt-Anders Johansson (m)
Fastighetsbildningslagen
C282 av Anna Bergkvist (m)
Ersättning till den enskilde vid expropriering
C294 av Krister Hammarbergh (m)
Poströstning för samfällighetsförening
C309 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Bostadsaffärer
C330 av Yilmaz Kerimo och Tommy Waidelich (s)
Dolda fel
C344 av Sven Gunnar Persson (kd)
Återköpsrätt av exproprierad egendom

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Bengt Billquist

7. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

8. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Justitiedepartementets PM 2007-03-15 Saksamråd
med civilutskottet den 22 mars 2007 (p. 2)
Promemorior 2007-03-15 Information till civilutskottet
den 22 mars 2007 (dagordningspunkt 2 och dagordnings-
punkt 3 (p. 3)
Motionerna, sammanställning över motionsyrkandena (p. 5)
Motionerna, sammanställning över motionsyrkandena (p. 6)
Förteckning över inkomna skrivelser (p. 7)