Civilutskottets sammanträde Torsdag 2007-04-12 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:25

Föredragningslista

Civilutskottet 2006/07:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:25
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av grönboken om översyn av
konsumentregelverket
samt justering av förslag
till utskottets utlåtande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

3. Föredragning och (obs!) behandling av proposition
2006/07:50 om vissa frågor om trafikförsäkring
och rättsskyddsförsäkring


Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

Anm. Propositionen har ej föranlett något motionsyrkande.

4. Fråga om beslut om överläggningar med regeringen enligt
10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen (saksamråd)
rörande meddelande från kommissionen till rådet, Europa-
parlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kom-
mittén. EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007-20013,
KOM (2007) 99 slutligt

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

Anm. Ett ev. samråd kan äga rum den 17 april kl. 11.15.

5. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets utlåtande (p. 2)
Proposition 2006/07:50 (p. 3)
Meddelande från kommissionen till rådet, Europa-
parlamentet och Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén EU:s strategi för konsument-
politiken 2007-20013 KOM (2007) 99 slutligt
samt arbetsdokument från kommissionens av-
delningar som kompletterar meddelandet, SEK
(2007) 322 (p. 4)
Förteckning över inkomna skrivelser (p. 5)