Civilutskottets sammanträde Torsdag 2007-04-26 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:29

Föredragningslista

Civilutskottet 2006/07:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:29
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:50 om
vissa frågor om trafikförsäkring och rätts-
skyddsförsäkring
samt justering av förslag till
utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

3. Behandling av proposition 2006/07:61 om
vissa bostadspolitiska åtgärder jämte
motioner

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Anders Löfgren

4. Behandling av proposition 2006/07:62 om
undantag i vissa fall från tekniska
egenskapskrav på byggnadsverk


Bilagor: tidigare utsända; se även bilageförteckning

Föredragande: Bengt Billquist5. Föredragning och (obs!) behandling av proposition
2006/07:60 om modernare nordiska regler om
makars förmögenhetsförhållanden

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

Anm. Propositionen har ej föranlett något motionsyrkande.

6. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets betänkande (p. 2)
Alternativa lagförslag (p. 4)
Proposition 2006/07:60 (p. 5)
Förteckning över inkomna skrivelser
och kopia av avgiven skrivelse (p. 6)