Civilutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-26 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:18

Föredragningslista

Civilutskottet 2008/09:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:18
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Föredragning och (obs!) behandling av motioner om
plan- och byggfrågor väckta under den allmänna
motionstiden 2008/09:
C203 av Jan Lindholm (mp)
Åtgärder för att minska antalet personer som drabbas
av sjuka hus-besvär
C209 av Egon Frid m.fl. (v)
En jämställd och miljöanpassad samhällsplanering
C211 av Finn Bengtsson och Ulf Berg (m)
Byggfelsförsäkring för självbyggare
C240 yrk. 1-7 av Jan Lindholm (mp)
Åtgärder mot fukt, gift- och mögelskadeproblematiken
i byggnader
C250 av Betty Malmberg (m)
Revidering av bostadsanpassningsbidrag
C264 av Hans Rothenberg och Anna Bergkvist (m)
Översyn av bygglovsbestämmelser
C265 av Jan Ericson (m)
Bostadsanpassning av småhus
C268 av Jan Ericson (m)
Förenklad energideklaration
C270 av Börje Vestlund och Sylvia Lindgren (s)
Tillgänglighet för alla
C279 yrk. 4 av Egon Frid m.fl. (v)
Hyresrätten
C282 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (s)
Tillgång till odlingsmöjligheter
C283 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (s)
Grönstruktur i ett folkhälsoperspektivC287 av Claes-Göran Brandin och Gunilla Carlsson
i Hisings Backa (s)
Överklagandeprocessen vid behandling av förslag
till detaljplaner
C292 av Mats Berglind m.fl. (s)
Översvämningshot i Mälaren
C299 av Gunvor G Ericson (mp)
Översiktsplanen – ett levande styrdokument
C317 av Åke Sandström och Sven Bergström (c)
Träbyggande
C329 av Sven Yngve Persson och Staffan Appelros (m)
Fortsatt jordbruksverksamhet och nyetablering av
bostäder
C332 av Christin Hagberg (s)
Pool i trädgården
C356 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Förenklat förfarande vid bygglov
C362 av Eliza Roszkowska Öberg (m)
Översyn av lagen om byggfelsförsäkring (1993:320)
C367 yrk. 1, 3 av Magdalena Streijffert och Maryam
Yazdanfar (s)
Ekologiskt hållbart boende
C375 av Betty Malmberg (m)
Bostadsanpassningsbidrag när man flyttar från en
kommun till en annan
C396 av Karin Nilsson och Lars-Ivar Ericson (c)
Samhällsplaneringen måste vara hanterlig om
landsbygden ska kunna utvecklas
C413 av Eva Johnsson (kd)
Byggen av enklare boendeformer
C415 av Eva Johnsson (kd)
Dokumentering av rörledningar under marken
C417 av Malin Löfsjögård m.fl. (m)
Avskaffande av nationella träbyggnadsstrategin
C423 av Sten Bergheden (m)
Bygglov i känsliga miljöer
C424 av Sten Bergheden (m)
Byggregler i Europa
C426 yrk. 3 av Birgitta Eriksson m.fl. (s)
Bostadspolitiken
C427 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)
Träbyggande utifrån klimatsynpunkt
C429 av Ameer Sachet (s)
Trädplantering i tätorter
C433 av Sofia Arkelsten m.fl. (m)
Friggebodsregler för grön el
C438 av Carina Moberg m.fl. (s)
En modern plan- och bygglag
C442 av Cecilie Tenfjord-Toftby (m)
Premie för passivhus
C448 yrk. 1, 4-6, 9-10 av Peter Eriksson m.fl. (mp)
Energismart byggande
C467 av Ulrika Karlsson i Uppsala och
Jan Ericson (m)
Den fria etableringsrätten
C469 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m)
Säkerställning av tidsangivelser i plan- och bygglov
Fö229 yrk. 3 av Jan Lindholm m.fl. (mp)
Elrelaterad ohälsa
Fö289 yrk. 21-23, 50-54 av Karin Svensson
Smith m.fl. (mp)
Klimat och sårbarhet
So554 yrk. 4 av Lars Ohly m.fl. (v)
En solidarisk och jämställd äldrepolitik
T206 yrk. 13-18, 24, 26-27 av Karin Svensson
Smith m.fl. (mp)
Klimat och kollektivtrafik
MJ502 yrk. 10-11 av Tina Ehn m.fl. (mp)
Åtgärder för biologisk mångfald
N430 yrk. 4 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Utgiftsområde 21 Energi
A395 yrk. 20 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp)
Ett jämställt samhälle
A402 yrk. 25 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
En grön politik för lika rättigheter

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Anders Löfgren

3. Föredragning och (obs!) behandling av proposition
2008/09:110 om tillfälliga åtgärder i nationalstads-
park
samt de med anledning av propositionen väckta
motionerna 2008/09:
C10 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)
C11 av Jan Lindholm m.fl. (mp)

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Caroline Hedvall

4. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Motionerna, sammanställning av motionsyrkandena,
bet. 2007/08:CU11 (p. 2)
Propositionen, motioner samt sammanställning över
proposition och motionsyrkandena (p. 3)
Förteckning över inkomna skrivelser och EU-dokument,
Regeringskansliets faktapromemoria 2008/09:FPM78,
Förordning av fartygspassagerares rättigheter,
PM 2009-02-19 Kommissionens årliga politiska strategi
2010 (p. 4)