Civilutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-02 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:23

Föredragningslista

Civilutskottet 2008/09:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:23
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Uppvaktning av företrädare för SmåKom angående bostads-
byggnadsprogram för landsbygdens kommuner

Ordföranden Peter Lindrot
Sekreteraren Ronny Svensson

Bilagor: se bilageförteckning

3. Föredragning och (obs!) behandling av motioner om
insolvens- och utsökningsrätt
väckta under den
allmänna motionstiden 2007 och 2008

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

4. Föredragning och (obs!) behandling av motioner om
konsumentfrågor väckta under den allmänna
motionstiden 2008

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Susanne Sjöblom

5. Föredragning och (obs!) behandling av motioner
om bostadsförsörjningsfrågor väckta under
den allmänna motionstiden 2008

Bilagor se bilageförteckning

Föredragande: Anders Löfgren

6. Föredragning och (obs!) behandling av motioner om
hyresrätt och bostadsrätt m.m.
väckta under den
allmänna motionstiden 2008

Bilagor se bilageförteckning

Föredragande: Bengt Billquist

7. Fråga om beslut om överläggningar med regeringen
enligt 10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen
rörande förslag om s.k. mikroföretag

Bilagor se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

Anm. Om utskottet beslutar om överläggningar kan sådana
äga rum den 21 april 2009.

8. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens
skrivelse 2008/09:75 Redogörelse för behandlingen av
riksdagens skrivelser till regeringen


Bilagor se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

9. Övriga frågor

Bilagor se bilageförteckning

10. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till bostadsbyggnadsprogram för lands-
bygdens kommuner, Leksand i mars 2009 (p. 2)
Motionerna, sammanställning av motionsyrkandena
(punkterna 3 - 6)
Justitiedepartementets PM 2009-03-10 Europeiska
kommissionens förslag om mikroföretag och förslag
till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring
av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa
typer av bolag avseende mikroenheter, KOM(2009)
83 slutlig (p. 7)
Utdrag ur konstitutionsutskottets protokoll 2009-03-26,
regeringens skrivelse 2008/09:75 och läsanvisningar till
skrivelsen (p. 8)
Förteckningar över inkomna skrivelser, skrivelse
2009-03-27 från Svensk Vindenergi och EU-
dokument (p. 9)