Civilutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-16 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:24

Föredragningslista

Civilutskottet 2008/09:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:24
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor
civilutskottets beredningsområde (konsumentfrågor)

Företrädare för Integrations- och jämställdhets-
departementet, Konsumentenheten

Bilagor: se bilageförteckning

3. Uppvaktning av företrädare för Svensk Vindenergi

Gunnar Fredriksson och Matthias Rapp

Bilagor: se bilageförteckning

4. Föredragning och (obs!) behandling av fråga om yttrande till
miljö- och jordbruksutskottet över proposition 2008/09:146
om prövning av vindkraft jämte de med anledning av
propositionen väckta motionerna 2008/09:
MJ8 av Sinikka Bohlin (s)
MJ9 av Tina Ehn m.fl. (mp, s, v)

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Anders Löfgren

5. Fortsatt behandling av motioner om fastighetsrätt
samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Bengt Billquist

6. Föredragning och (obs!) behandling av proposition
2008/09:177 om ökade möjligheter till fastighets-
bestämning, m.m.


Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

Anm. Motionstiden går ut den 14 april. Eventuella motioner
översändes elektroniskt.

7. Föredragning och (obs!) behandling av proposition
2008/09:135 om revisionsutskott m.m. - genom-
förande av 2006 års revisorsdirektiv


Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Caroline Hedvall

Anm. Propositionen har ej föranlett något motionsyrkande.

8. Föredragning och (obs!) behandling av proposition
2008/09:161 om ändring i lagen (2006:985) om
energideklaration för byggnader -
tredimen-
sionella fastigheter i byggnadskomplex med
gemensamma uppvärmningssystem


Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Anders Löfgren

Anm. Propositionen har ej föranlett något motionsyrkande.

9. Fråga om överlämnande till försvarsutskottet av motion
2008/09:C425
av Maria Stenberg (s) Fortsatt utveckling
och möjligheter för fordonstestning i Norrbotten

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Revideringen av förordningen om EU:s miljömärke,
EU-blomman från Integrations- och Jämställdhets-
departementet 2008-09-09, 2007/08:FPM140,
Förslag till förordning om benämningar på textilier
och märkning av textilprodukter från Integrations-
och Jämställdhetsdepartementet 2009-03-09,
2008/09:FPM90,
Arbetet med direktivförslaget om konsumenträttig-
heter från Justitiedepartementet 2008-11-25,
2008/09:FPM35 (p. 2)
Skrivelse 2009-03-27 från Svensk Vindenergi (p. 3)
Utdrag ur miljö- och jordbruksutskottets protokoll
2009-04-02, propositionen, motionerna och
sammanställning över propositions- och motions-
yrkandena p. 4)
Förslag till utskottets betänkande (p. 5)
Propositionerna (punkterna (6 - 8)
Motionen och TT-telegram 2009-03-21 (p. 9)