Civilutskottets sammanträde Torsdag 2009-05-07 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:28

Föredragningslista

Civilutskottet 2008/09:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:28
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Uppvaktning av företrädare för Hyresgästföreningen Region
Stockholm angående hyressättningen i Stockholm

Ordföranden Terje Gunnarsson

3. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:135 om
revisionsutskott m.m. - genomförande av 2006
års revisorsdirektiv
samt justering av förslag till
utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Caroline Hedvall

4. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:161 om
ändring i lagen (2006:985) om energideklara-
tion för byggnader - tredimensionella fastig-
heter i byggnadskomplex med gemensamma
uppvärmningssystem
samt justering av förslag
till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Anders Löfgren

5. Fortsatt behandling av motioner om hyresrätt
och bostadsrätt m.m.
samt justering av
förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Bengt Billquist

6. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:99
Vårtilläggsbudget till statsbudgeten för 2009, jämte motioner

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Anders Löfgren

7. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition
2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition,
förslagspunkterna 2-14

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Anders Löfgren

8. Fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse
2008/09:101 Årsredovisning för staten 2008, jämte motion

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Anders Löfgren

9. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

10. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets betänkande (punkterna 3 - 5)
Utdrag ur finansutskottets protokoll 2009-04-21, utdrag ur
Vårtilläggsbudget till statsbudgeten för 2009 (p. 6)
Utdrag ur konstitutionsutskottets protokoll 2009-04-23 (p. 7)
Utdrag ur finansutskottets protokoll 2009-04-21, utdrag ur
Årsredovisning för staten 2008 (p. 8)
Förteckning över inkomna EU-dokument, Rapport från
kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av
rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet
och om erkännande och verkställighet av domar på privat-
rättens område, KOM(2009) 174 slutlig, Grönbok om
översyn av rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols
behörighet och om erkännande och verkställighet av domar
på privaträttens område, KOM(2009) 175 slutlig (p. 9)